Share

» :: تاثیر پروتئین هاي شیر تغلیظ شده به روش اولترافیلتراسیون برخواص شیمیایی و حسی ماست

ماست یکی از مهمترین و پر مصرف ترین فرآورده هاي تخمیري شیر است که با استفاده کنترل شده از فعالیت باکتریهاي لاکتیکی معین، تحت شرایط ویژه اي از
شیر سالم سازي شدد تهیه می شود. محصولات تخمیري لبنی بخش مهمی از مصرف سرانه شیر را تشکیل می دهند بنابر این این نیاز احساس می شود که روشهاي
مختلفی براي بهبود کیفیت این محصول بررسی شود. در این تحقیق با کاربرد فرآیند اولترافیلتراسیون در تولید ماست ، نمونه هاي حاصل از نظر خصوصیات
شیمیایی، محتواي استالدهید و ارزیابی حسی با نمونه ماست تولیدي همراه با شیر خشک به عنوان شاهد مقایسه شدند. مقایسه محتواي استالدهید به روش
کروماتوگرافی گازي و ارزیابی حسی به کمک 50 نفر از افراد آموزش ندیده انجام گرفت. ماست هاي اولترافیلتر شده محتواي ماده خشک ، پروتئین و تولید اسید
بیشتري نسبت به شاهد داشتند همچنین سینرسیس و محتواي لاکتوز در این نمونه ها نسبت به شاهد کمتر بود. ماست هاي اولترا فیلتر شده غنی از پروتئین محتواي
استالدهید بیشتري نسبت به شاهد داشتند و آزمایشات نشان دادند که استالدهید طی نگهداري کاهش می یابد...........
در ادامه با ما همراه باشید تا با پرداخت مبلغی اندک به کلیه اطلاعات ارزشمند این فایل دسترسی پیدا کنید و حمایتی باشد از ما تا بتوانیم محصولات درخور و شایسته ی دیگری به شما عزیزان ارائه بدهیم.

با تشکر از شما دوست عزیز
خرید و دانلود محصول

1397/01/26
ماست , پروتئین , اولترافیلتراسیون , استالدهید , صنایع غذایی